දියකැටපහණ

alt

දියකැටපහන යනු වැවක ජල මට්ටම මැණීම සඳහා කෙලින් අතට සිටවනු ලබන කණුවයි. වැව් තැනීම නැතහොත් වාපි කර්මාන්තය සිවිල් ඉංජිනේරු ක්‍ෂ්ස්ත්‍රයට අයත් කර්මාන්තයකි.
ඕස්ට්‍රේලියාවේ නොමිලයේ බෙදාහැරෙන "සිහනද " මාසිකය වෙනුවෙන් ලියවෙන "දියකැටපහන" ලිපිපෙළ සිවිල් ඉංජිනේරු ක්‍ෂ්ස්ත්‍රයේ විවිධ ඉසව්වලට අයත් දේ පිළිබඳව සරළව සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමට ගන්නා උත්සාහයකි.
 
"සිහනද " මාසිකයේ පළවූ ලිපි "සිසාරා " වෙබ් අඩවියේ පළකිරීමට එකඟතාවය පළකල එම කතෘ මණ්ඩලයට අපගේ කෘතඥතාවය හිමිවෙයි.